Скопійовано
Меню

Публічна оферта

про надання добровільної благодійної пожертви

Ця публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (далі – “Оферта”), направлена на невизначене коло фізичних та юридичних осіб Благодійною Організацією «Благодійний фонд ДіпСтейтЮА» (далі – «Фонд»), ідентифікаційний код юридичної особи 45034197, що знаходиться за адресою: Україна, 04086, місто Київ, вул. Петропавлівська, 54а, в особі директора Микули Руслана Васильовича, який діє на підставі Статуту, які добровільно здійснюють благодійну пожертву у розумінні даної публічної оферти (далі «Благодійник»), укласти договір щодо надання добровільної благодійної пожертви (далі «Договір») на умовах, зазначених в даній Оферті нижче:

1.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Фонду, розміщена на сайті, про надання добровільної благодійної пожертви, адресована направлена на невизначене коло фізичних та юридичних осіб.

1.2. Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу з допомогою платіжних форм і засобів розміщених на сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна добровільна благодійна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності Фонду, відповідно до Договору, Статуту та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна добровільна благодійна передача Благодійником коштів у власність Фонду, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей.

2.2. Благодійник на власний розсуд визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

2.3. Фонд визначає самостійно обсяг та напрями використання благодійної пожертви для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів в рамках його власної статутної діяльності.

2.4. У разі недоотримання суми, зазначеної в меті збору проекту, сума піде на реалізацію даного проекту у відповідній сумі, яка була зібрана або буде направлена на реалізацію інших проектів Фонду. Благодійник дає згоду на перерозподіл/використання в інших проектах коштів, які були ним надіслані відповідно до п. 2.2., 2.3., 2.6.

2.5. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

2.6. Прийняття Благодійником цієї Публічної оферти здійснюється шляхом безоплатної добровільної благодійної передачі коштів.

3. АКЦЕПТ

3.1. Акцепт Оферти (прийняття умов Оферти) означає, що Благодійник повною мірою усвідомлює і згоден з усіма його положеннями, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

3.2. Благодійник та Фонд, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти, цей Договір вважається укладеним, відповідно до ст. 639, ст. 641 та ст. 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не підписання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Фонд має право:

4.1.1. Отримувати безоплатні добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».

4.1.2. Використовувати частину безоплатної добровільної благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4.2. Фонд зобов’язаний:

4.2.1. Використовувати кошти Благодійника, який здійснив безоплатну добровільну благодійну передачу коштів, для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду лише у відповідності із законодавством України та Статуту Фонду.

4.2.2. Здійснювати звітність використання коштів Благодійника, який здійснив безоплатну добровільну благодійну передачу коштів для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

4.3. Благодійник має право:

4.3.1. Здійснювати безоплатну добровільну благодійну передачу коштів на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі.

4.3.2. Здійснювати контроль за використанням переданих коштів та отримувати інформацію про використання переданих коштів на рахунок Фонду.

4.4. Благодійний зобов’язаний:

4.4.1. Детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами Оферти й прийняти їх при здійсненні безоплатної добровільної благодійної передачі коштів на рахунок Фонду.

5. ПОРЯДОК, СТРОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Фонд забезпечує Благодійнику можливість здійсненні безоплатної добровільної благодійної передачі коштів електронним платежем на Сайті, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Фонду.

5.2. Благодійник на власний вибір обирає розмір та формат платежу: одноразовий або регулярний (з можливістю скасувати регулярні платежі в будь-який час).

5.3. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.

5.4. Публічне збирання безоплатної добровільної благодійної передачі коштів здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється за місцезнаходженням Фонду.

5.5. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фондом (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ

6.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.

7.2. Фонд здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Оферти та чинного законодавства України.

7.3. Фонд зобов’язується не передавати інформацію про Благодійників третім особам, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

7.4. Фонд не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.

8. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ОФЕРТИ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Фондом. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до Оферти.

8.2. Фонд має право змінювати умови Оферти без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови Оферти в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Оферти на Сайті.

8.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Сайті.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФОНД:

Назва:
Благодійна Організація «Благодійний фонд ДіпСтейтЮА»
Адреса:
Україна, 04086, місто Київ, вул. Петропавлівська, 54а
Контакти:
E-Mail:
Код ЄДРПОУ: 45034197
IBAN: UA453052990000026009010133745
Рахунок відкрито в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 300528